763

Wat gebeurt er als ik niet aan de Wkkgz voldoe, maar hiertoe wel wettelijk verplicht ben?

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is de partij die ervoor zorgt dat de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de jeugdhulp beschermd en bevorderd wordt. De IGJ controleert zowel zorginstellingen als zelfstandige zorgverleners en probeert met deze controle de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of cliënten goed worden geholpen en of cliënten in hun behoeften worden voorzien. Dit kan de inspectie terugvinden in de cliëntendossiers die zorgaanbieders verplicht bij moeten houden. Daarnaast onderzoekt de inspectie hoe de samenwerkingen met andere zorgaanbieders verlopen en ook de vergewisplicht komt vaak aan bod.

Als de inspectie langskomt, controleert ze of aan alle verplichtingen, die beschreven staan in de Wkkgz, wordt voldaan. Deze controle wordt uitgevoerd namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wanneer de IGJ erachter komt dat er niet wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wkkgz kan de IGJ je een aanwijzing geven. Je bent, als zelfstandig zorgaanbieder of zorgverlener, vervolgens verplicht om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

De IGJ kan je ook een bevel opleggen in plaats van een aanwijzing geven. Dit gebeurt alleen als er gevaarlijke situaties plaatsvinden, waarbij de gezondheid en de veiligheid van de cliënten in gevaar zijn. In dit soort gevallen vindt de inspectie de kans dat het mogelijk fout kan gaan zo groot dat ze niet kunnen wachten tot een aanwijzing is nageleefd. Een bevel kan inhouden dat een zelfstandige zorgaanbieder of zorgverlener gedwongen wordt om direct te stoppen met zijn/haar werk. Een andere mogelijkheid is dat bepaalde handelingen, vanaf het moment van het geven van het bevel, niet meer uitgevoerd mogen worden bij cliënten. Dit soort bevelen kunnen maximaal zeven dagen van kracht zijn, maar kunnen wel verlengd worden door de minister van VWS.

Wanneer er niet wordt geluisterd naar aanwijzingen of bevelen, zou de IGJ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang kunnen opleggen. Dit doet ze om alsnog het bevel af te dwingen. Last onder dwangsom houdt in dat je per week of maand dat je het bevel niet nakomt een boete moet betalen. Zodra je, als zorgaanbieder of zorgverlener, voldoet aan de eisen van de Wkkgz zal de dwangsom stopgezet worden. Last onder bestuursdwang houdt in dat de IGJ zelf ingrijpt, of daar iemand voor inhuurt, wanneer er niet wordt voldaan aan de bevelen. De kosten die de IGJ hiervoor maakt, moeten betaald worden door de zorgaanbieder of zorgverlener in kwestie.

Verder zijn er ook een aantal incidenten die verplicht, binnen drie werkdagen nadat het incident heeft plaatsgevonden, bij de IGJ gemeld moeten worden. Als je dit niet of te laat doet, kun je hier een boete voor krijgen als de inspectie erachter komt. Het gaat hierbij om de volgende incidenten:

  • Calamiteiten in de zorg.
  • Geweld in de zorgrelatie.
  • Ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Onder geweld verstaan we wanneer een medewerker geweld gebruikt tegen een cliënt, wanneer een ander persoon die werkt in opdracht van de zorginstelling geweld gebruikt tegen een cliënt of wanneer er geweld gebruikt wordt tussen cliënten, die beide minimaal een dagdeel in de zorginstelling verbleven, onderling.