branch2

Wat zijn de Wkkgz verplichtingen?

De Wkkgz is een complexe wet met veel verplichtingen. Wij zetten deze voor jou op een rijtje! Deze verplichtingen komen stuk voor stuk van de website van de rijksoverheid:

 • De eisen ten aanzien van het bieden van goede zorg en klachten en geschillen worden uitgebreid naar individualistisch werkende zorgverleners en alle aanbieders van andere zorg, waaronder aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen.
 • Zorgaanbieders moeten goede zorg verlenen. Voor alternatieve zorgaanbieders geldt de verplichting dat ze zorg moeten bieden die niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt.
 • De zorgaanbieder moet zich vergewissen van het functioneren van de zorgverleners in het verleden.
 • De zorgaanbieder moet alleen zorg laten verlenen door zorgverleners en opdrachtnemers met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten.
 • VOG-plicht voor nieuwe medewerkers in de Wlz-zorg en intramurale GGZ-zorg. VOG-plicht voor individualistisch werkende zorgverleners in de Wlz-zorg.
 • Schriftelijke vastlegging van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheden met betrekking tot het toepassen van medische technologie.
 • De zorgaanbieder heeft een systeem voor het veilig kunnen melden van incidenten en biedt bescherming aan de melders en betrokken zorgverleners (met betrekking tot intern gemelde incidenten).
 • De zorgaanbieder verstrekt de cliënt op diens verzoek (aanvullende) informatie over de aangeboden zorg (tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid).
 • De zorgaanbieder is verplicht om de cliënt te informeren over incidenten en daarvan aantekeningen te maken in het cliëntendossier.
 • Op verzoek van de cliënt informeert de zorgaanbieder de cliënt over de rechten die uit deze wet voor hem voortvloeien.
 • De zorgaanbieder moet geweld in de zorgrelatie en ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren melden bij de inspectie.
 • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. De zorgaanbieder stelt de regeling vast in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten.
 • De zorgaanbieder brengt de regeling onder de aandacht van cliënten.
 • Bij ketenzorg waar meerdere zorgaanbieders bij betrokken zijn, is een afgestemde behandeling van klachten verplicht.
 • Zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben die voldoet aan de eisen.
 • De zorgaanbieder beslist binnen zes weken over een klacht (eenmalige verlenging van maximaal 4 weken is mogelijk).
 • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die is ingesteld door representatief te achten organisatie(s) van zorgaanbieders en cliënten.
 • De zorgaanbieder brengt de geschillenregeling onder de aandacht van cliënten.
 • De geschilleninstantie moet voldoen aan diverse eisen (neergelegd in Uitvoeringsregeling Wkkgz).
 • De zorgaanbieder stelt een klachtencommissie in.
 • De zorgaanbieder stuurt de IGJ elk jaar een openbaar verslag met daarin een beschrijving van de regeling die de aanbieder heeft getroffen om klachten te behandelen en hoe hij deze regeling onder de aandacht van cliënten heeft gebracht en een overzicht van de samenstelling, werkzaamheden en de resultaten van de klachtencommissie.
 • De zorgaanbieder stelt jaarlijks een verslag op waarin hij verantwoording aflegt van de manier waarop hij de eisen in de wet heeft uitgevoerd en van de kwaliteit van de verleende zorg.