Zorg voor ZZP - FAQ Welke bedrijfsnaam wordt er vermeld op het certificaat

Welke bedrijfsnaam wordt er vermeld op het certificaat?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) in werking getreden. De wet is van toepassing op zorgaanbieders die zorg verlenen als bedoeld in de Wkkgz. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders onder meer tot het verlenen van goede zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de verleende zorg. In het tweede blog van deze reeks zal uitgebreider op deze verplichtingen worden ingegaan. In dit eerste blog zal ik beschrijven voor wie de Wkkgz precies geldt, en waarom de Wkkgz ook relevant is voor zzp’ers.

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor zorgaanbieders. Een zorgaanbieder is volgens de Wkkgz een ‘instelling’ of een ‘solistisch werkende zorgverlener’. Bij een instelling kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, of een ziekenhuis. Een solistisch werkende zorgverlener is volgens de Wkkgz een ‘zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent’. Hiermee wordt ook gedoeld op zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Dit betekent dat zzp’ers die niet in opdracht van een zorgaanbieder of bijvoorbeeld een tussenpartij zorg verlenen ook zorgaanbieder zijn in de zin van de Wkkgz. Dat brengt met zich dat zij zelfstandig aan de in deze wet opgenomen verplichtingen moeten voldoen. De Wkkgz richt zich immers tot zorgaanbieders.

Wat is zorg als bedoeld in de Wkkgz?

De Wkkgz is alleen van toepassing op zorg zoals omschreven in deze wet. Het gaat dan op zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’), zorg op grond van de Wet langdurige zorg (‘Wlz’) en ‘andere zorg’. Met andere zorg wordt gedoeld op zorg die niet op grond van de Zvw of de Wlz wordt verleend, zoals cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen. De wet geldt dus ook voor cosmetische behandelingen. De wet geldt echter niet voor cosmetische behandelingen door schoonheidsspecialisten en visagisten voor zover het alleen gaat om (bijvoorbeeld) het reinigen van de huid of het aanbrengen van (niet-permanente) make-up of huidverzorgende crèmes. Indien de middelen die gebruikt worden kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen is de Wkkgz wel van toepassing.

De Wkkgz is niet van toepassing op jeugdhulp op grond van de Jeugdwet en ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (‘Wmo 2015’). Deze wetten kennen eigen bepalingen op het terrein van de kwaliteit van zorg en het klachtrecht. Dit zal in een volgende blog nader worden toegelicht.

Wat is goede zorg?

De kern van de Wkkgz wordt gevormd door het begrip ‘goede zorg’. De wet vereist dat zorgaanbieders ‘goede zorg’ verlenen. Onder goede zorg wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Dat is zorg:

  • die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.
  • waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.
  • waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en de patiënt met respect wordt behandeld

Wie houdt er toezicht op de uitvoering en naleving van de Wkkgz?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. Om toezicht te houden legt de IGJ bijvoorbeeld toezichtsbezoeken af. Als de IGJ constateert dat een zorgaanbieder de Wkkgz niet of onvoldoende naleeft, kan de IGJ een aanwijzing geven.

In volgende blogs zal nader worden ingegaan op de verplichtingen die de Wkkgz met zich brengt.

Meer weten?
Wij vertellen er graag over!