Algemene voorwaarden

Care Concepts Europe B.V.
Stationsplein 91
5211 BM ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1: Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. aangesloten zorgaanbieder: zorgaanbieder waarmee op grond van artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden een aansluitovereenkomst is afgesloten;
b. aanmeldformulier: het formulier tot aanmelding bij Zorg voor Zzp; (Zie het bestelproces)
c. aansluitovereenkomst: de overeenkomst tussen Zorg voor Zzp en de zorgaanbieder ten behoeve van de inzet van de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door de klachtencommissie en geschilbeslechting door de geschillencommissie conform artikel 13 e.v. Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, paragraaf 4.2.a Jeugdwet, artikel 3.2 Wet maatschappelijke ondersteuning en/of geschilbehandeling conform artikel 18 e.v. Wkkgz op grond van het door Quasir gehanteerde geschillenreglement. De aansluitovereenkomst bestaat uit het ingevulde aanmeldformulier alsmede het bewijs van betaling middels een online betaalmodule ;
d. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
e. geschilbehandeling: behandeling van geschillen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, door een door Quasir in stand gehouden en door de minister van VWS erkende geschilleninstantie;
f. geschillenreglement een door Quasir opgestelde geschillenreglement:
g. klachtbehandeling: behandeling van klachten door een klachtenfunctionaris conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning;
h. klachtenreglement: een door Zorg voor Zzp opgesteld klachtenreglement inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke;
i. klachtenregeling: het door Zorg voor Zzp opgestelde klachtenreglement alsmede de uitvoering van het klachtenreglement;
j. overeenkomst: de overeenkomst tussen klager en zorgaanbieder op grond van de Wet inzake de geneeskundige behandelovereenkomst;
k. cliënt: de cliënt van de zorgaanbieder;
l. Care Concepts Europe B.V.: de besloten vennootschap Zorg voor Zzp, gevestigd te (5211BM) ‘s-Hertogenbosch aan de Stationsplein 91, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73190675;
m. Quasir: gevestigd te (7940 KA) Meppel, Postbus 1021, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01125783
n. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en behandeling van klachten en geschillen in de zorg;
o. Jeugdwet; vanuit de jeugdwet regelen gemeenten de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar;
p. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: de wet van 9 juli 2014 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang;
q. zorgaanbieder: diegene die en zich heeft aangesloten bij Zorg voor Zzp ten behoeve van klacht- en/of geschilbehandeling en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Care Concepts Europe B.V. – Stationsplein 91 – 5211 BM ‘s-Hertogenbosch - KvK 73190675 - www.zorgvoorzzp.nl © 2022-2023 Zorg voor Zzp

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aansluitovereenkomst tussen Zorg voor Zzp en zorgaanbieder.

Artikel 3: Totstandkoming van de aansluitovereenkomst
Een aansluitovereenkomst komt eerst tot stand op het moment dat:
a. de zorgaanbieder zich door middel van het invullen van het aanmeldformulier en de betaling succesvol heeft afgerond (als zijnde het bestelproces) op de website van Zorg voor Zzp.

Artikel 4: Algemeen
Zorg voor Zzp accepteert de zorgaanbieder indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Zorg voor Zzp en de zorgaanbieder aanvaarden daarmee de in de aansluitovereenkomst geregelde rechten en verplichtingen jegens elkaar.

Artikel 5: Rechten zorgaanbieder
1. De aansluitovereenkomst geven zowel zorgaanbieder als patiënt het recht klachten en geschillen zoals bedoeld in artikel 13 en volgende Wkkgz, paragraaf 4.2.a. Jeugdwet en artikel 3.
2 Wmo aan te bieden aan Zorg voor Zzp alsmede geschillen zoals bedoeld in artikel 18 en volgende Wkkgz aan te bieden aan de Quasir B.V.
3. De klachten als bedoeld in artikel 5 lid 1 worden afgehandeld volgens het klachtenreglement van Quasir B.V.
4. De geschillen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 worden door de Quasir B.V. afgehandeld volgens het geschillenreglement.
5. Zorg voor Zzp en Quasir B.V. zien toe op de strikte naleving van de klachtenreglement, het geschillenreglement, overige door het bestuur opgestelde reglementen, de Wkkgz, de Jeugdwet en de Wmo.
6. Zorg voor Zzp en Quasir B.V. zien toe op de strikte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst voor zover de laatste de betrekking heeft op het bewaren van gegevens en dossiers.
7. Alle behandelde documentatie, informatie en gegevens van de zorgaanbieder worden vertrouwelijk behandeld. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de zorgaanbieder bewaard, maar in een separaat dossier dat wordt beheerd en bewaard door Quasir B.V.

Artikel 6: Plichten zorgaanbieder
1. De zorgaanbieder is gehouden aan het klachtenreglement dan wel het geschillenreglement en is tevens gehouden redelijke aanwijzingen van Zorg voor Zzp dan wel Quasir B.V. over de uitvoering van het klachtenreglement dan wel het geschillenreglement op te volgen.
2. De zorgaanbieder aanvaardt de in deze algemene voorwaarden geregelde verplichtingen jegens Zorg voor Zzp en Quasir B.V. en houdt zich daaraan.
3. De zorgaanbieder is verplicht wijzigingen in onder meer adressering, telefoon, e-mail, bankrekeningnummers en het aantal medewerkers aan Zorg voor Zzp door te geven. Het verzuim van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

Artikel 7: Tarieven en betaling
1. De zorgaanbieder betaalt jaarlijks een door Zorg voor Zzp vast te stellen financiële bijdrage alsmede bij inschrijving een eenmalig bedrag inzake administratieve kosten.
2. Indien een klacht wordt ingediend is de zorgaanbieder geen eigen risico verschuldigd aan Zorg voor Zzp. Uitgesloten zijn: Zorgaanbieders werkend binnen tandheelkunde en orthodontie betalen een eigen risico van 395,-.
3. Voor 2020 geldt dat het eigen risico dat bij aanvang van de klachtenbehandeling in rekening gebracht wordt, een bedrag van € 395,- incl. BTW is.
(Dit geldt uitsluitend voor zorgaanbieders werkend binnen de tandheelkunde of orthodontie)
4. Indien de klacht een geschil wordt dat in behandeling genomen moet worden door Quasir, Indien de klacht moet worden beoordeeld door de klachtencommissie Jeugdwet of de klachtencommissie Wmo wordt het resterende deel van het eigen risico in rekening gebracht. Dit resterende bedrag moet voldaan zijn voorafgaand aan de geschillenbehandeling door Quasir of de klachtenbehandeling door de klachtencommissie Jeugdwet of de klachtencommissie Wmo.
5. Indien de klacht opgelost wordt met behulp van de klachtenfunctionaris wordt het resterende gedeelte van het eigen risico niet in rekening gebracht. (Dit geldt uitsluitend voor zorgaanbieders werkzaam binnen de tandheelkunde of orthodontie)
6. De hoogte van het eigen risico alsmede de hoogte van het gedeelte dat bij aanvang van de klachtenbehandeling in rekening wordt gebracht wordt jaarlijks door Zorg voor Zzp vastgesteld.
7.In afwijking van artikel 7 lid 2 worden extra kosten bij de zorgaanbieder in rekening gebracht indien:
• De klacht betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden/handelingen waarvoor de zorgaanbieder niet bevoegd/niet bekwaam was ten tijde van de uitvoering;
• De klacht betrekking heeft op strafbare gedragingen zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht;
• De klacht betrekking heeft op een moment dat de zorgaanbieder niet was aangesloten bij Zorg voor Zzp:
• Indien een zorgaanbieder zich niet inzet om tot de oplossing van een klacht te komen.
8. De bijdrage zoals vermeld in lid 1 wordt jaarlijks aan de hand van een kostenberekening door Zorg voor Zzp opnieuw vastgesteld.
9. De bedragen als genoemd in artikel 7 worden jaarlijks dan wel eenmalig betaald door middel van een automatische incasso of middels een online betaling via Ideal. Care Concepts Europe B.V. – Stationsplein 91 – 5211 BM ‘s-Hertogenbosch - NL 95 INGB 00088 40830 KvK 73190675 - www.zorgvoorzzp.nl © 2019-2020 Care Concepts Europe B.V.
10. De in artikel 7 genoemde bedragen dienen uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden door de zorgaanbieder te zijn voldaan, na verlenging.
12. Indien de in artikel 7 genoemde bedragen niet tijdig zijn voldaan heeft dit tot gevolg dat de zorgaanbieder geen aanspraak kan maken op het afhandelen van een klacht door Zorg voor Zzp dan wel door Quasir B.V..
13. Zorg voor Zzp behoudt zich het recht voor om indien de zorgaanbieder de in artikel 7 genoemde bedragen niet voldoet de vordering over te dragen aan een incassobureau. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de zorgaanbieder.
14. Betaling van de jaarlijkse financiële bijdrage vindt plaats door een af te geven machtiging tot automatische incasso. Bij stornering wordt (17,50) in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling worden er herinneringskosten in rekening gebracht, waarvan (€27,50) bij een 2e herinnering en (€37,50) bij een 3e herinnering.

Artikel 8: Spijtoptanten
1. Zorg voor Zzp heeft de bevoegdheid om, indien een zorgaanbieder zich aanmeldt bij Zorg voor Zzp dan wel Quasir B.V. op het moment dat er jegens hem/haar een geschil bij Zorg voor Zzp dan wel Quasir B.V. is/wordt ingediend en:
a. betreffende zorgaanbieder zich tot dat moment niet heeft aangesloten bij een geschilleninstantie, dan wel
b. een eerdere aansluitovereenkomst met Zorg voor Zzp is beëindigd wegens omstandigheden welke voor rekening en risico van de zorgaanbieder kwamen, een eenmalige betalingsverplichting conform het zogenaamde spijtoptantentarief vast te stellen.
2. de hoogte van het spijtoptantentarief wordt jaarlijks vastgesteld door Zorg voor Zzp.

Artikel 9: Duur en beëindiging aansluitingsovereenkomst
1. Iedere aansluitovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd doch eindigt indien:
a. de zorgaanbieder komt te overlijden;
b. de zorgaanbieder wordt ontbonden of ophoudt te bestaan als gevolg van fusie of overname. Indien een overeenkomst wordt ontbonden ziet de ontbinding uitsluitend toe op de toekomst. Artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek wordt nadrukkelijk buiten toepassing gesteld;
c. de zorgaanbieder failliet gaat of aan hem/haar surséance van betaling wordt verleend;
d. de zorgaanbieder niet langer als aanbieder van zorg kwalificeert in de zin van de Wkkgz, de Jeugdwet of de Wmo. De zorgaanbieder zal in dit geval Zorg voor Zzp tijdig -onder inachtneming van een opzegtermijn- informeren over het besluit om te stoppen met het aanbieden van zorg als gekwalificeerd in de zin van de Wkkgz, de Jeugdwet of de Wmo. De aansluitovereenkomst eindigt met ingang van het volgende jaar, gerekend vanaf de dag dat aanmelding is binnengekomen bij Zorg voor Zzp, waardoor de opzegtermijn de periode betreft tussen de datum waarop de zorgaanbieder Zorg voor Zzp heeft geïnformeerd over het stopzetten van het aanbieden van zorg als gekwalificeerd in de Wkkgz, de Jeugdwet of de Wmo en het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een aansluitovereenkomst met Zorg voor Zzp kan op ieder gewenst moment in een jaar worden aangegaan, waarbij inzake de betaling van de bijdrage aansluitvergoeding het bepaalde in artikel 7 lid 1 en lid 6 van toepassing is.
3. Beide partijen kunnen de aansluitovereenkomst opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren en is slechts mogelijk per jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
4. Beëindiging van een aansluitovereenkomst gaat, indien voldaan is aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel, in op verlengingsdatum.
5. Indien de opzegging door de zorgaanbieder niet conform de eisen zoals neergelegd in lid 3 van dit artikel heeft plaatsgevonden loopt de aansluitovereenkomst door na verlenging van het lopende lidmaatschap, tenzij Zorg voor Zzp anders beslist.
6. Zorg voor Zzp kan tot schorsing van een zorgaanbieder overgaan indien de zorgaanbieder in strijd handelt met de inhoud van deze algemene voorwaarden, de inhoud van de aansluitovereenkomst, de klachtenregeling, het geschillenreglement, of enig ander reglement, protocol of besluit van Zorg voor Zzp dan wel Quasir B.V. Gedurende de schorsing kan de zorgaanbieder geen beroep doen op de rechten als vermeld in deze algemene voorwaarden en is Zorg voor Zzp dan wel Quasir B.V. niet gehouden prestaties jegens de zorgaanbieder te verrichten. De schorsing kan slechts gelden voor een periode van ten hoogste drie maanden. De schorsing kan éénmaal worden verlengd met een nieuwe periode voor ten hoogste drie maanden.
7. Schorsing als genoemd in lid 6 kan uitdrukkelijk ook worden toegepast indien en voor zolang de zorgaanbieder niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Zorg voor Zzp.
8. De aansluitovereenkomst kan tevens worden beëindigd door eenzijdige opzegging, met onmiddellijke ingang, door Zorg voor Zzp. Deze eenzijdige opzegging is slechts mogelijk:
a. op het moment dat de zorgaanbieder door Zorg voor Zzp, met inachtneming van een redelijke termijn, in de gelegenheid is gesteld om aan enige betalingsverplichting jegens Zorg voor Zzp te voldoen en de zorgaanbieder daaraan niet alsnog voldoet;
b. indien de zorgaanbieder op grond van het bepaalde in lid 6 voor een periode van twee keer drie maanden is geschorst en de zorgaanbieder blijft handelen in strijd met de inhoud van deze algemene voorwaarden, de klachtenregeling, het geschillenreglement, en/of overige reglementen, protocollen en besluiten van Care Concepts Europe B.V.;
c. vanaf het moment dat de vergunning voor de geschilleninstantie, zoals verleend door de minister VWS, op grond van het bepaalde in artikelen 18 en 19 Wkkgz, door de Minister wordt ingetrokken, dan wel dusdanig wordt gewijzigd dat Zorg voor Zzp dan wel de Quasir haar werkzaamheden niet meer goed kan verrichten.
9. Indien Zorg voor Zzp schade leidt als gevolg van het handelen dan wel nalaten door de zorgaanbieder, kan Zorg voor Zzp de schade op de zorgaanbieder verhalen.

Artikel 10: Geschillenregeling algemene voorwaarden
1. Klachten over de uitvoering van deze algemene voorwaarden, de aansluitingsovereenkomst, de klachtenregeling, het geschillenreglement, protocollen of besluiten worden door de zorgaanbieder voorgelegd aan Zorg voor Zzp. Indiening van klachten dient schriftelijk te gebeuren.
2. Care Concepts Europe B.V. neemt de klacht met de nodige voortvarendheid in behandeling en streeft naar een afhandeling van de ingediende klacht binnen 6 weken.

Artikel 11: Slotbepalingen
1. Op deze algemene voorwaarden en enige aansluitovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien sprake is van gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
3. Zorg voor Zzp is bevoegd om, indien zich omstandigheden voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien (zoals wijziging of vervanging van wet- of regelgeving) en/of die om een aanpassing vragen op onderdelen, te besluiten tot wijziging van onderhavige algemene voorwaarden.
4. Care Concepts Europe B.V. stelt zorgaanbieders op correcte wijze op de hoogte van wijziging van de algemene voorwaarden.

Versie 01-01-2024

DIRECT AANMELDEN VOOR DE KLACHTENREGELING?